Sprawozdanie za rok 2017.

12 komentarzy

Rok 2017 był dla nas rokiem startowym. Przebrnęliśmy przez proces rejestracji naszego stowarzyszenia oraz wszelkie inne formalności, które umożliwiają nam teraz sprawne działanie.

 

Co nam się udało zrobić:

  1. przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb szkoły,
  2. przeprowadziliśmy analizę dostępnych źródeł finansowania działań szkoły i stowarzyszenia,
  3. prowadziliśmy bieżący monitoring ogłaszanych programów przez grantodawców,
  4. założona została strona stowarzyszenia,
  5. założone zostało konto na FB,
  6. opracowano logotyp stowarzyszenia,
  7. przystąpiono do konkursu grantowego pn.  Moja mała ojczyzna prowadzonego przez Fundację BGK – opracowano i złożono 2 projekty.

 

Sytuacja finansowa – rozliczenie za rok 2017.

Przychody ogółem. 700,12 zł

w tym: 600,00 zł składki członkowskie, 100,00 zł darowizna, 0,12 zł odsetki bankowe.

Koszty ogółem: 0,00 zł