Status stowarzyszenia

Uchwała nr 1/2019 

Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Moc Radości w Jodłówce” 

z dnia 12 lutego 2019

w sprawie: przyjęcia statutu Stowarzyszenia „Moc Radości” w Jodłówce 

§ 1

Walne Zebranie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało
o przyjęciu statutu Stowarzyszenia „Moc Radości” w Jodłówce, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 2/2017 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia „Moc Radości” w Jodłówce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Sekretarz 

(podpis) (podpis)

Załącznik do Uchwały nr 1/2019

z dnia 12 lutego 2019 r.

STATUT STOWARZYSZENIA „MOC RADOŚCI” W JODŁÓWCE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Moc Radości” w Jodłówce, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jodłówka. 

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Jodłówki i Województwa Małopolskiego. 
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych obejmująca zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 9. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 13. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 14. promocji i organizacji wolontariatu;
 15. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

§ 9

Cele Stowarzyszenia, o którym mowa w § 8, będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia. 

§ 10

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
 1. pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli,
 2. dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
 3. pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
 4. wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 5. finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
 6. organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci
  i młodzieży,
 7. fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
 8. wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.
 1. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.
 2. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 3. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
 4. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
 5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
 6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 7. Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom
  i organizacjom pozarządowym.
 8. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.
 9. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji.
 10. Organizowanie zbiórek charytatywnych.
 11. Organizowanie wolontariatu.
 12. Działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych, 
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 17

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
 1.  dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2.  wykluczenia przez Zarząd:
 1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
 2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
  i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
  i uchwał władz Stowarzyszenia,
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są: 

 1. Walne Zebranie Członków, 
 2. Zarząd, 
 3. Komisja Rewizyjna. 

§ 20

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 22

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 23

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
  i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd 

§ 25

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
 2.  Zarząd składa się z od 2 do 3 członków, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i są protokołowane. 
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. występowanie z wnioskami o dotację,
 5. ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
  i wspierających,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 12. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 13. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 14. zatrudnianie pracowników.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  w roku. 
 4. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku  całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania sie przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie
 5. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 6. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 7. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi, 
 8. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

§ 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji. 

§ 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 31

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 3. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług, 
 4. wpływ z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia
  o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. W Stowarzyszeniu zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje sie odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. 

Sposób reprezentacji

§ 32

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Przewodnicząca Sekretarz