STATUT

12 komentarzy

 

pen-1974727__340

STATUT STOWARZYSZENIA „MOC RADOŚCI” W JODŁÓWCE

(stanowiący Załącznik do Uchwały nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Moc Radości” w Jodłówce, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jodłówka.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Jodłówki i województwa małopolskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 § 8

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny
i lokalny, pomoc społeczna, a w szczególności:

 • wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty
  i ochrony zdrowia,
 • inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego
  w szkołach i poza nimi,
 • wspieranie dobroczynności oraz działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież oraz innych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
 1. pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli,
 2. dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
 3. pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
 4. wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 5. finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
 6. organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci
  i młodzieży,
 7. fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
 8. wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.
 • Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 • Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 § 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 • uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

§ 16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
 1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
 2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
  i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

  § 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 21

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
  i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

Zarząd

 § 24

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 2 do 3 członków, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  w roku.
 4. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 § 28

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 • dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 • dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 § 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą nr 2/2017 w dniu 31 stycznia 2017 r.

 

Podpisano:

Małgorzata Gicala – Prezes Zarządu

Sylwia Chrobak – Sekretarz Zarządu

Magdalena Pawulska – Skarbnik Zarządu

 

 

 

 

Opublikowała: Sylwia Chrobak