Pomysł na założenie stowarzyszenia

12 komentarzy

Gdzieś tam pojawiła się myśl, że można swój wolny czas spożytkować dla innych. I nie chodzi o żadne górnolotne idee, tylko działanie tu i teraz. Aby pomóc szkole, aby pomóc dzieciom, aby pomóc znajomym z okolicy. Znaleźć środki na zorganizowanie ciekawych zajęć, na wycieczkę do teatru, na tablice interaktywne do szkoły, na książki dla biblioteki.

Tak powstały cele, które możemy realizować jako stowarzyszenie.

W statucie zapisaliśmy:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, a w szczególności:

 • wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty
  i ochrony zdrowia,
 • inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego
  w szkołach i poza nimi,
 • wspieranie dobroczynności oraz działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież oraz innych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
 1. pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli,
 2. dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
 3. pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
 4. wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 5. finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
 6. organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci
  i młodzieży,
 7. fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
 8. wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.
 • Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 • Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 

Opublikowała: Sylwia Chrobak